Waarom kiezen voor bemiddeling

Een win Ė win oplossing


Tijdens een bemiddeling zullen partijen gaandeweg elkaars belangen en bekommernissen beter begrijpen. Vanuit die verfrissende visie zullen partijen in staat zijn om oplossingen te bedenken, die wederzijds zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan hun wensen. Daardoor ontstaat een win-win relatie waaraan elke vijandigheid vreemd is.

Een duurzame oplossing bewerken
Doordat partijen zelf tot de oplossing komen, wordt deze ook volledig door hen gedragen. Daardoor kan het akkoord later bij de uitvoering ook geen bron van conflict meer zijn. Zo omstandigheden veranderen zullen partijen ook gemakkelijk tot noodzakelijke aanpassingen overgaan zonder te hervallen in gerechtelijke procedures.

In alle discretie het geschil oplossen
De vertrouwelijkheid is een belangrijke hoeksteen van de bemiddeling. Immers zal de inhoud van de bemiddeling nooit mogen naar buiten gebracht worden. Evenmin als enig stuk dat opgesteld of aangewend werd tijdens de bemiddeling achteraf niet tegen een partij kan worden gebruikt in de gebeurlijke verderzetting van de gerechtelijke procedure, bij ontstentenis van akkoord tussen de partijen. Deze vertrouwelijkheid zal niet gelden voor stukken die reeds voordien aan partijen bekend waren of waarvan kennis zou kunnen genomen worden buiten de bemiddeling om via de gebruikelijke procedurele middelen.

De vertrouwelijkheid vindt een extra steun in de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bemiddelaar, die de vertrouwelijkheid van de bemiddeling zou schenden door de inhoud ervan kenbaar te maken aan derden of stukken opgemaakt tijdens de bemiddeling vrij te geven.

Aldus is het vertrouwelijk karakter van de bespreking gewaarborgd voor en door de partijen, die bijgevolg geen enkele vrees hoeven te koesteren dat enig element daaruit na een mislukte bemiddelingspoging zich tegen hen zou kunnen keren. Dit aspect maakt dat partijen niets te verliezen hebben bij het ondernemen van een bemiddeling. Integendeel hebben zij er enkel bij te winnen.

Tijd en kosten besparen
In plaats van een jarenlange uitputtingsslag, is een akkoord mogelijk in korte tijd. Dat het kostenplaatje daardoor beperkt wordt, is evident.

Recht om te stoppen

Een bemiddeling hoeft niet noodzakelijk tot een totaal of zelfs maar gedeeltelijk akkoord te leiden. De bemiddeling kan zowel op initiatief van partijen als de bemiddelaar te allen tijde worden stopgezet. Niets belet dat partijen later hun bemiddeling hervatten na een afkoelingsperiode en daarvoor dezelfde bemiddelaar aanspreken.

Zo geen enkel akkoord mogelijk blijkt, hervatten partijen hun volste recht om hun conflict op een ander wijze te beslechten, waarbij zowel de optie kan genomen worden om op arbitrage beroep te doen, als via de klassieke weg de zaak voor de rechter te bepleiten. Onmiskenbaar voordeel van de bemiddelingspoging is dat partijen zich meer dan ooit zullen bewust zijn van de werkelijke inzet en hun slaagkans, terwijl anderzijds de zekerheid geboden wordt dat informatie en stukken die gedekt zijn door de vertrouwelijkheid van de bemiddeling niet kunnen worden uitgespeeld in de proceduregang.